29 listopada podwyżka diet z tytułu podróży służbowej

Przełom 2022 i 2023 r. wiązać będzie się z kolejnym wzrostem kosztów pracodawcy z tytułu podróży służbowych odbywanych przez pracowników. Wynika to ze zmian wysokości diet, które zaczną obowiązywać od 29 listopada 2022 r.

Od tej daty wzrośnie wysokość diet za dobę zagranicznej podróży służbowej. Od 1 stycznia 2023 r. podwyższona zostanie stawka diet z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.

Zmiany te wynikają z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzeni w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dotyczyć będą one niektórych wysokości diet i kwoty limitów na nocleg.

Krajowa podróż służbowa

Od 1 stycznia 2023 r. dieta za dobę krajowej podróży służbowej wzrośnie z dotychczasowych 38 zł do 45 zł. Jest to kolejna podwyżka od lipca 2022 r. Z tą samą datą ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej będzie wynosił 9 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży krajowej. Ryczałt za każdy nocleg będzie natomiast wynosił 67,5 zł.

Wzrośnie również kwota zwrotu kosztów za nocleg w podróży krajowej, która od 1 stycznia 2023 r. będzie przysługiwała w wysokości wynikającej z przedłożonego przez pracownika rachunku, jednak nie większej za jedną dobę niż 20-krotność stawki diety, czyli 900 zł.

Zagraniczna podróż służbowa

Rozporządzenie nowelizujące zawiera szczegółową tabelę kwot diet i limitu należności za nocleg w odniesieniu do poszczególnych krajów. I tak w szczególności, do następujących państw wynosić będą one odpowiednio:

 • Austria – 57 i 150 euro
 • Belgia – 55 i 200 euro
 • Francja – 55 i 200 euro
 • Norwegia – 496 i 1650 koron norweskich
 • Wielka Brytania – 45 i 220 funtów brytyjskich
 • Włochy – 53 i 192 euro.

Bez zmian pozostaną natomiast stawki podróży służbowych do takich krajów jak m.in. Niemcy, Hiszpania czy Holandia.

Podróż w trakcie zmiany przepisów

W przypadku zagranicznej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r., wysokość należności będzie ustalana:

 • za czas podróży przed 29 listopada – na podstawie dotychczasowych stawek diet;
 • za czas podróży od 29 listopada – na podstawie nowych, wyższych stawek diet.

W przypadku krajowej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r., należności pracownika będą zaś ustalane:

 • za czas podróży przed 1 stycznia – na podstawie dotychczasowej stawki diety;
 • za czas podróży przypadający od 1 stycznia – na podstawie nowej, wyższej stawki.

Komu przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowej?

Należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową przysługują każdemu pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza swoim stałym miejscem pracy.

Warunki ich wypłaty u pracodawców w sektorze prywatnym, określać powinny zakładowe przepisy prawa pracy (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) lub umowa o pracę. Jeśli jednak pracodawca nie zdecyduje się na ich wewnętrzne uregulowanie, przysługują one w wysokości wynikającej ze znowelizowanego rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Rozporządzenie to szczegółowo określa m.in. należności z tytułu diet z uwzględnieniem czasu trwania podróży służbowej oraz zapewnienia częściowego wyżywienia przez pracodawcę.

Pamiętajmy, że dieta nie przysługuje, jeśli:

 • pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie
 • za czas delegowania do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu;
 • podróż krajowa trwała mniej niż 8 godzin.

r. pr. Agata Majewska