Zmiana czasu na zimowy wpływa na wynagrodzenie

Zmiana czasu, która nastąpi w nocy z 29 na 30 października 2022 r. istotnie wpłynie na zarządzanie czasem pracowników. Dotyczy to w szczególności zatrudnionych w trybie zmianowym.

Jakie najważniejsze kwestie dotyczące czasu pracy spowoduje cofnięcie zegara o godzinę w najbliższy weekend?

Pracownicy  wykonujące pracę w nocy z 29 na 30 października pracować będą o godzinę dłużej

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, który tej nocy będzie świadczyć pracę przykładowo przez 12 godzin – faktycznie wykonywać będzie ją 13 godzin. Oznacza to, że przekroczy on obowiązujący w tym dniu dobowy wymiar czasu pracy i będzie świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych. Za dodatkową 1 godzinę pracodawca ma więc obowiązek wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny wraz z dodatkiem albo udzielić pracownikowi czasu wolnego w odpowiednim wymiarze.

Dodatek za pracę nocną

Niezależnie od wypracowanej nadgodziny wynikającej z ze zmiany czasu, za wszystkie 9 godzin pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje odrębny dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej.

Czas wolny za nadgodziny

Pracodawca może zwolnić się od obowiązku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny udzielając czasu wolnego. Czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych może zostać udzielony:

  • na wniosek pracownika – proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin nadliczbowych
  • bez takiego wniosku – decyzją pracodawcy.

W drugim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze 1,5 krotności przepracowanych nadgodzin. Udzielenie czasu wolnego w zamian za nadgodziny skutkuje tym, że pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pora nocna, doba pracownicza a zmiana czasu

Zmiana czasu na zimowy oddziałuje na kodeksowe definicje związane z czasem pracy. Warto pamiętać, że pora nocna to 8 godzin pomiędzy 21.00 a 7.00. Przy czym to pracodawca decyduje, jaki konkretny przedział czasowy stanowić będzie porę nocną w jego organizacji. Przykładowo, jeśli pracodawca za porę nocną ustanowi godziny od 22.00 do 6.00, w razie zmiany czasu z pora nocna jednokrotnie wydłuży się o 1 godzinę, ale i tak obejmuje ustalony przedział czasowy, czyli, w przytoczonym przykładzie od 22.00 do 6.00. Tym samym, w nocy, w której nastąpi zmiana czasu na zimowy jednorazowy dodatek za pracę w porze nocnej wzrośnie de facto do maksymalnie 9 godzin.

Doba pracownicza to kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Obejmuje ona więc zawsze 24 kolejne godziny. Dotyczy to również doby, w której następuje zmiana z czasu. Pracownik co do zasady nie może rozpocząć kolejnej dniówki przed zakończeniem poprzedniej doby pracowniczej. W warunkach zmiany czasu na zimowy doba pracownicza rozpoczęta o 8.00 29 października trwa do godziny 7.00 w niedzielę 30 października.

Brak więc przeszkód, by praca 30 października 2022 r. rozpoczęła się zgodnie z rozkładem o 8.00.

r. pr. Agata Majewska