SN: L4 należy zgłosić najpóźniej w drugim dniu nieobecności

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 2023 roku (sygn. akt III PSK 124/22) stwierdził, że zbyt późne zawiadomienie Pracodawcy o zwolnieniu chorobowym uzasadnia dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy. Sąd jednocześnie w treści orzeczenia wyjaśnił, że takim zbyt późnym zawiadomieniem będzie powiadomienie pracodawcy o swojej absencji chorobowej później niż w drugim dniu nieobecności.  

Dalsza zwłoka jest, w ocenie SN, nieuzasadniona i stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 

Wyrok Sądu Najwyższego jest bez wątpienia korzystny dla pracodawców i należy go postrzegać pozytywnie, wszak odpowiednio penalizuje nieuczciwych pracowników. Trzeba dostrzec, że brak niezwłocznego poinformowania pracodawcy o absencji chorobowej pracownika może w konsekwencji prowadzić do dezorganizacji w zakładzie pracy. Przełożony jest bowiem w takiej sytuacji zmuszony odpowiednio rozporządzić obecnymi pracownikami w taki sposób, aby wykonać pracę zaplanowaną na dany dzień. Często kończy się to koniecznością świadczenia pracy w nadgodzinach. Całość tych okoliczności może nadto prowadzić do tworzenia się konfliktów wewnętrznych wśród pracowników i generalnie do pogarszania się atmosfery w zakładzie pracy.  

Autor: Kamil Mruk