Praktyki absolwenckie – wszystko, co musisz o nich wiedzieć 

Zbliżający się sezon wakacyjny jest doskonałą okazją na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego przez osoby młode, stawiające swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Z perspektywy pracodawcy, nawiązanie współpracy z absolwentem może stworzyć możliwość pozyskania cennego pracownika, który zwiąże się z firmą na dłuższy czas.  

Kwestia praktyk absolwenckich uregulowana została w Ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.2018.1244, dalej jako: ustawa). Stanowią one alternatywę dla stażu absolwenckiego, a poprzez ich realizację na podstawie umowy cywilnoprawnej, w znacznym stopniu ułatwiają zdobycie nowych umiejętności.  

Zgodnie z treścią ustawy, praktykantem może zostać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a w dniu podjęcia praktyk nie ukończyła 30. roku życia. Współpraca odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką. 

Od innych umów cywilnoprawnych umowę o praktyki absolwenckie odróżnia ich nieobligatoryjna odpłatność, ograniczenie okresu zawarcia umowy do 3 miesięcy, a także ustalenie górnej granicy wypłacanego wynagrodzenia. Mowa tu o dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie mamy do czynienia z kwotą do 8 484 zł brutto, a od lipca bieżącego roku – do 8 600 zł brutto. 

Podkreślić należy, że wynagrodzenie za odbycie praktyk absolwenckich nie jest tytułem ani do ubezpieczenia społecznego, ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że podmiot przyjmujący na praktykę nie musi rozliczać się ze składek ZUS. Do ukończenia przez praktykanta 26. roku życia druga strona nie także pobiera zaliczki na podatek dochodowy, co znacząco przekłada się na realną wysokość otrzymywanego przez praktykanta wynagrodzenia. 

Znajomość instytucji praktyk absolwenckich i rzeczywiste stosowanie tej formy zatrudnienia może przynieść wiele wymiernych korzyści dla obu stron umowy. Z jednej strony przyczynia się do stworzenia przestrzeni i warunków dla młodych, ambitnych osób chętnych do podjęcia nowego zawodu, z drugiej zaś owocny przebieg praktyk może przełożyć się na pozyskanie stałego pracownika danej firmy. 

Autor: Maria Tracka