Pracownicy firmy członkami komisji wyborczych. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Już niedługo, bo 7 kwietnia odbędą się o wybory samorządowe. Niektórzy pracownicy będą ubiegać się o członkostwo w komisjach wyborczych. Kodeks wyborczy szczegółowo reguluje uprawnienia pracowników, ale również warunki formalne, których powinien dopełnić pracownik, aby mieć podstawy do egzekwowania od pracodawcy uprawnień w nim przewidzianych.

Zwolnienie od pracy

Członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej, w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

  • zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
  • do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Są to dwa niewykluczające się wzajemnie uprawnienia. Pierwsze dotyczy celowego zwolnienia związanego z obsługą głosowania, z kolei drugie zwolnienie nie jest związane ściśle z samym głosowaniem i liczeniem głosów, niemniej, powinno się jednak wiązać z realizacją zadań członka komisji (np. udział w szkoleniu dla członka komisji). Odpoczynek po wyborach, nie będzie się więc kwalifikować pod powyższe założenie.

Warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest uprzedzenie pracodawcy w formie pisemnej, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem nieobecności w pracy, o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności, a następnie – nie później niż następnego dnia po upływie okresu absencji – dostarczenie pracodawcy zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji.

Co istotne, okres takiego zwolnienia należy traktować jako okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, co w konsekwencji przekłada się również na zakaz wypowiedzenia w tym czasie umowy (art. 41 Kodeksu pracy).

Sposób ustalenia zwolnienia w związku z głosowaniem i liczeniem głosów

  1. Wybory samorządowe zostały wyznaczone na niedzielę, 7 kwietnia. Pracownikowi, którego rozkład czasu pracy nie przewiduje pracy w tym dniu, nie przysługuje prawo do innego dnia wolnego w związku z obowiązkami wykonywanymi w tym dniu w komisji wyborczej.
  2. Kolejny dzień wolny przysługuje w dniu następującym po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, to znaczy, że:
  • jeżeli komisja zakończy liczenie głosów w niedzielę, pracownikowi przysługiwać będzie wolny poniedziałek, 8 kwietnia.
  • jeżeli liczenie głosów się przedłuży i zakończy w poniedziałek, to pracownikowi przysługiwać będzie też wolny wtorek, 9 kwietnia.

Autor: Joanna Rybka