Praca zdalna uchwalona przez Sejm

Najprawdopodobniej już w marcu 2023 r. przepisy o pracy zdalnej wejdą do Kodeksu Pracy i zaczną obowiązywać pracodawców. 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił bowiem ustawę wprowadzającą do KP regulacje dotyczące pracy na odległość.

Zgodnie z przyjętym ostatecznie vacatio legis – mają one wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ich publikacji w Dzienniku Ustaw, co nastąpić może jeszcze w grudniu 2022 r., jeśli ustawa płynnie przejdzie przez obrady Senatu oraz podpis Prezydenta.

Jaki termin na wdrożenie?

Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie Pracy oczekiwane były od około 3 lat. Jednak finalnie ustawodawca daje pracodawcom zaledwie 2 miesiące na wdrożenie w organizacjach wewnętrznych regulacji, jakich wymagać będą od nich nowe przepisy. Oznacza to, że od dnia wejścia w życie noweli KP, pracodawcy będą mieli 2 miesiące, by uregulować u siebie zasady pracy zdalnej – w tym warunki jej finansowej rekompensaty dla grup pracowników, które będą mogły ją świadczyć.

W tym czasie konieczne będzie w szczególności:

  • określenie zasad pracy zdalnej w porozumieniu z działającymi u pracodawcy organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników;
  • wprowadzenie jednostronnego regulaminu pracy zdalnej – uwzględniającego ustalenia podjęte z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, jeśli porozumienia nie uda się zawrzeć w ciągu 30 dni;
  • określenie zasad pokrywania kosztów pracy zdalnej;
  • określenie zasad kontroli pracy zdalnej, w tym w zakresie BHP oraz bezpieczeństwa informacji;
  • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej;
  • zidentyfikowanie grup pracowników mogących świadczyć pracę zdalną;
  • zmiana zasad składania oświadczeń związanych z pracą – poprzez umożliwienie ich elektronicznej formy.

Co jeśli nie zdążymy w regulaminem?

Jeśli nie uda się wprowadzić w czasie regulaminu pracy zdalnej w sposób określony przepisami, zasady jej wykonywania powinny zostać ustalone w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem. Co ważne, nie będzie ono wymagało zmiany umowy o pracę.

Nie zmienia to faktu, że również w takim porozumieniu uzgodnić trzeba będzie ww. zasady pracy zdalnej. Z jednej strony ułatwieniem będzie to, że nie będą one wymagały wypracowania wspólnego stanowiska z reprezentacją wszystkich pracowników.

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że indywidualne uzgodnienia z pracownikami nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego różnicowania ich warunków pracy poza biurem, w szczególności rodzących ryzyko dyskryminacji.

Praca na polecenie pracodawcy dalej możliwa?

Co ważne – nowe przepisy uchylą regulacji dotyczące pracy zdalnej zawarte w tzw. ustawie Covid-19, pozwalające na wiążące polecenie pracownikowi pracy zdalnej. Zmieniony KP będzie zawierał analogiczne rozwiązanie na czas m.in. stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego (który obowiązuje aktualnie oraz 3 miesiące po ich zakończeniu.

Jednak w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań, polecenie takie będzie możliwe wyłącznie, jeśli pracownik:

  • złoży – bezpośrednio przed wydaniem polecenia – pisemne lub elektroniczne oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej;
  • zaproponuje miejsce jej wykonywania, które zostanie następnie zaakceptowane przez pracodawcę.

Jeżeli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, jednostronne polecenie pracy zdalnej nie będzie dopuszczalne.

O dokładnym terminie wejścia w życie nowych przepisów będziemy informowali na bieżąco na naszym blogu.

r. pr. Agata Majewska