Płodność pod ochroną. Nowe obowiązki pracodawców

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany w Kodeksie pracy wraz z projektem rozporządzenia wykonawczego, których celem jest skuteczniejsza ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy. Przyjęty projekt wdraża Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

Projektowana zmiana ma dotyczyć art. 222 k.p., wprowadzając tożsame regulacje w zakresie czynników reprotoksycznych występujących w środowisku pracy, jakie dotychczas obowiązywały w odniesieniu do czynników rakotwórczych oraz mutagennych.

Substancje reprotoksyczne to substancje, które mogą działać szkodliwie na rozrodczość oraz rozwój potomstwa. Przykładowo do substancji takich zaliczamy: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego oraz metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki.

Zmiana dotyczyć będzie wielu pracodawców, w tym przykładowo podmiotów działających w przemyśle farmaceutycznym, metalurgicznym czy kosmetycznym, ale również branży budowlanej czy też placówek ochrony zdrowia.

Nowelizacja powoduje po stronie pracodawców nowe obowiązki dotyczące m.in. konieczności stosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, dokonania zmian w rejestrze prac, przy których występują takie substancje oraz w rejestrach pracowników wykonujących takie prace oraz zgłoszenie do Państwowego Wojewódzkie Inspektora Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Pracy informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu reprotoksycznym.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autor: Joanna Werner-Pałczyńska