Najbardziej przełomowy wyrok w 2023 roku?

Choć 2023 rok obfitował w nowości w prawie pracy, Wyrok TSUE z 19.10.2023 r., C-660/20, można niewątpliwie uznać za najbardziej rewolucyjny i to dla obu stron stosunku pracy.

TSUE orzekł, że pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikom zatrudnionym na część etatu dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych już po przekroczeniu ustalonego wymiaru pracy (np. 4 godzin, gdy pracownik zatrudniony jest na ½ etatu). Niedozwolona jest zatem praktyka wypłacania osobie zatrudnionej na niepełny etat dodatku za nadgodziny tak, jak w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze – w ocenie Trybunału jest to naruszenie zasady równego traktowania osób z niepełnym etatem.

Orzeczenie wiele zmienia w dotychczasowej praktyce zakładów pracy

Zgodnie bowiem z art. 151 § 5 K.p. to w umowie o pracę określa się liczbę godzin pracy ponad wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze, których przekroczenie uprawnia go do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. I tak, z reguły, limit ten był dla pracowników nieetatowych nieosiągalny – ustalano go na poziomie 8 godzin lub też w ogóle nie był ustalany, a w takim przypadku dodatek za godziny nadliczbowe nie przysługiwał, co zostało nawet potwierdzone przez Sąd Najwyższy1. To z kolei faktycznie pozbawiało niepełno etatowców prawa do wynagrodzenia za nadgodziny.

Po rozstrzygnięciu TSUE taka praktyka nie jest już możliwa i naraża pracodawców nawet na odpowiedzialność wykroczeniową, w tym na karę grzywny do 30.000,00 zł.

Autor: Kamil Mruk


  1.  tak: wyrok SN z 09.07..2008 r., I PK 315/07. ↩︎