Nadchodzą ograniczenia w zatrudnieniu obywateli Rosji w Polsce

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje likwidację dotychczasowych ułatwień dla obywateli Rosji na krajowym rynku pracy. Stanowi to pokłosie sankcji w związku z wojną na Ukrainie oraz natężonego od pewnego czasu napływu cudzoziemców uciekających do Polski przed poborem wojskowym w Rosji.

Zmiana polegać ma na nowelizacji Rozporządzenia z 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Projekt przewiduje wykreślenie Federacji Rosyjskiej z listy państw, których obywatele:

  • mogą na preferencyjnych zasadach ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową;
  • objęci są uproszczoną procedurą zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
Co oznaczają zmiany

Likwidacja preferencyjnej procedury nie oznacza zakazu możliwości zatrudnienia obywateli Rosji, ale wymaga spełnienia warunku w postaci przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy. Zarówno do wniosku o wydanie zezwolenia, jak i do oświadczenia o powierzeniu pracy należy dołączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku.

Obecni pracownicy na dotychczasowych zasadach

Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego, obywatel Rosji, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisano do ewidencji oświadczeń, przed dniem wejścia w życie nowych przepisów i którzy wykonują już pracę na warunkach określonych w oświadczeniu – będą mogli kontynuować wykonywanie pracy do czasu upływu jego ważności.

To samo dotyczy sytuacji złożenia już oświadczenia lub wydania zezwolenia na pracę oraz wszczętych już postępowań o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Uzasadnienie zmian

Jak uzasadnia resort pracy, ostatnie działania wobec Ukrainy powodują wzrost ryzyka związanego z migracjami z Rosji. To zaś przemawia za zniesieniem ułatwień w dostępie do rynku pracy dla obywateli Federacji Rosyjskiej i stosowaniem wobec nich ogólnych zasad dostępu cudzoziemców do rynku pracy. Należy usunąć Rosję z listy państw, dla których obywateli zezwolenia na pracę sezonową wydawane są na zasadach preferencyjnych i których może dotyczyć uproszczona procedura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Przypomnijmy, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń uprawniają do powierzenia pracy cudzoziemcowi, pod warunkiem jego legalnego pobytu na terytorium RP.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem po ich ogłoszeniu, które zgodnie z zapowiedziami resortu pracy nastąpić ma jeszcze w październiku 2022 r.

r. pr. Agata Majewska