Dłuższe urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza dodatkowe uprawnienia dla rodziców wcześniaków oraz dzieci, które po urodzeniu musiały być hospitalizowane, umożliwiając rodzicom zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom, bez konieczności wykorzystywania urlopów wypoczynków czy też rezygnacji z pracy.

Na jakie dodatkowe uprawnienia będą mogli liczyć rodzice wcześniaków?

Zgodnie z projektem ustawy, pracownica bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub pracownik – ojciec wychowujący dziecko, będą mieli prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze:

  1. Tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 15. tygodnia po porodzie – gdy dziecko urodziło się przez ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g.
  2. Tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia po porodzie – gdy dziecko urodziło się po ukończeniu 28. tygodnia ciąży i przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i masą urodzeniową większą niż 1000 g.
  3. Tygodnia za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu w okresie od  5. dnia do 8 tygodnia po porodzie – gdy dziecko urodziło się po ukończeniu 36. tygodnia ciąży i przebywa w szpitalu co najmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Tylko na wniosek

Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na wniosek. Co istotne, nie będzie możliwości podzielenia urlopu na kilka części. Wniosek powinien wpłynąć do pracodawcy nie później niż 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego. Z dodatkowego urlopu będą mogli skorzystać również rodzice dziecka przysposobionego, jak i rodziny zastępcze. Urlop będzie płatny w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Planowane przyjęcie projektu przez Rady Ministrów przypada na III kwartał 2024 roku.

Autor: Maria Tracka